U bent hier

Algemene voorwaarden Profysic Education

1. Definities

1.1 Met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn de navolgende definities van toepassing:

  • Training of opleiding: een door Profysic Education verzorgde opleiding, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.
  • De wederpartij: de natuurlijke op rechtspersoon die zich inschrijft voor deelname aan een training of opleiding van Profysic Education.
  • Inschrijving: de aanmelding door een wederpartij voor een training of opleiding van Profysic Education waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.
  • Cursusmateriaal: opleiding-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook dat voor de uitvoering van een opleiding of training door Profysic Education wordt gebruikt.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door Profysic Education met een wederpartij waarbij Profysic Education diensten levert c.q. zal leveren aan deze wederpartij. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt aan de wederpartij tijdig ter hand gesteld bij het aangaan van een overeenkomst met Profysic Education. Tevens zijn de algemene voorwaarden te raadplegen via de website van Profysic. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van andere (inkoop)voorwaarden wordt door Profysic Education nadrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door de wederpartij naar de toepasselijkheid van zijn eigen (algemene) voorwaarden wordt door Profysic Education dan ook niet aanvaard, tenzij Profysic Education uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.

2.3 Een wederpartij die eenmaal op de (onderhavige) algemene voorwaarden van Profysic heeft gecontracteerd wordt geacht ten aanzien van eventueel daarna met Profysic Education aangegane overeenkomsten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te hebben ingestemd.

2.4 Profysic Education is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de wederpartij. Slechts indien de wederpartij uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht zouden worden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de betreffende wijziging(en) zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke algemene voorwaarden van toepassing blijven.

2.5 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze algemene voorwaarden.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen door of namens Profysic Education, met alle daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en geldig gedurende 14 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Profysic Education is aangegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Profysic Education in dit verband uitgebrachte offerte schriftelijk heeft aanvaard, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering door Profysic Education. Een overeenkomst komt ook tot stand door middel van de inschrijving voor de opleiding of cursus. Inschrijving vindt plaats (i) telefonisch, (ii) per e-mail via het verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iii) via het inschrijfformulier op de website.

3.3 Indien de wederpartij een particulier is, heeft de wederpartij gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

3.4 De opdrachtbevestiging van Profysic Education wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de wederpartij binnen drie dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan Profysic Education uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht.

3.5 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door Profysic Education zijn bevestigd. Na aanvang van de opdracht worden wijzigingen – schriftelijk en in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen opgegeven door de wederpartij – pas door Profysic Education doorgevoerd indien zij schriftelijk door Profysic Education zullen zijn bevestigd.

3.6 Profysic Education is gerechtigd meerwerkzaamheden ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van de wederpartij dan wel uitgevoerd daar zulks naar het oordeel van Profysic Education strikt noodzakelijk was, aan de wederpartij in rekening te brengen.

4. Uitvoering overeenkomst

4.1 De wederpartij geeft Profysic Education nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake hiervan telkens per deeluitvoering de wederpartij afzonderlijk te factureren. Iedere deeluitvoering geldt als afzonderlijke uitvoering in de zin van deze voorwaarden.

4.2 Profysic Education is bevoegd de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten, die bevoegd zijn namens Profysic Education overeenkomsten aan te gaan met wederpartijen.

4.3 Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van Profysic Education tot stand gebracht, binden Profysic Education pas nadat de overeenkomsten door Profysic Education schriftelijk zullen zijn bevestigd, dan wel nadat Profysic Education tot uitvoering zal zijn overgegaan.

4.4 De wederpartij draagt ervoor zorg dat alle gegevens die Profysic Education nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht dan wel gegevens met betrekking tot specifieke wensen in de gewenste vorm tijdig in het bezit komen van Profysic Education. Indien Profysic Education om haar moverende redenen besluit dat de specifieke eisen van de wederpartij niet zullen worden uitgevoerd, zal Profysic Education zulks aan de wederpartij berichten. De wederpartij kan Profysic Education daarvoor niet aansprakelijk stellen en Profysic Education is nergens toe verplicht.

5. Levering

5.1 Door Profysic Education aangegeven levertermijnen en/of perioden waarbinnen diensten door haar worden uitgevoerd en/of verstrekt zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, hoezeer Profysic Education al het mogelijke zal doen om levering binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Zij gaan bovendien pas in nadat Profysic Education de opdracht heeft bevestigd.

5.2 Bij overschrijding van de levertermijn dient de wederpartij Profysic Education derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Profysic Education een redelijke termijn van tenminste 21 kalenderdagen dient te worden gesteld waarbij zij alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen.

5.3 Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Profysic Education.

5.4 Uitstel van een levertermijn op verzoek van de wederpartij kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Profysic Education, onder de voorwaarde dat de aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening en risico van de wederpartij blijven. In dat geval is de door Profysic Education aan de wederpartij te verstrekken kostenopgave bindend voor de wederpartij.

6. Overmacht

6.1 Overmacht, op welke wijze ook ontstaan, geeft Profysic Education te harer keuze het recht ofwel de levertermijn te overschrijden ofwel de met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Profysic Education te dier zake tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij verplicht zal zijn en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

6.2 Mocht de overmachtsituatie langer dan drie maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende verklaring te ontbinden, in welk geval Profysic Education geen schadevergoeding jegens de wederpartij verschuldigd is. Voor zover mogelijk zal Profysic Education een andere tijdstip voor het laten plaatsvinden van de training of opleiding vaststellen, evenwel zonder dat daartoe enige garantie geboden kan worden.

7. Kwaliteitswaarborg

7.1 Alle trainingen en opleidingen worden verzorgd door Profysic Education danwel vinden deze plaats onder haar regie c.q. toezicht. Profysic Education staat ervoor in dat haar trainingen te allen tijde actueel en van voldoende kwaliteit zijn. Zij verricht haar diensten evenwel in de vorm van een inspanningsverplichting en niet in de vorm van een resultaatsverplichting. Ingeval van langdurige uitval van de door Profysic Education ter beschikking gestelde trainer zal zij in alle redelijkheid bewerkstelligen dat tijdig voor gelijkwaardige vervanging van de trainer wordt zorggedragen, een en ander in overleg en overeenstemming met de wederpartij.

7.2 Profysic Education behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van haar trainingen en opleidingen evenals het in dit verband door haar gebruikt cursusmateriaal (gedeeltelijk) te wijzigen, aan te vullen of te doen vervallen, een en ander met het oog op de waarborging van het beoogde kwaliteitsniveau.

8. Deelname

8.1 Ingeval van op maat gemaakte c.q. gepersonaliseerde trainingen en opleidingen vinden de trainingsdata plaats op de data zoals in overleg bepaald tussen Profysic Education en de wederpartij.

8.2 Ingeval de wederpartij wil deelnemen aan trainingen en opleidingen van Profysic Education dient de wederpartij zich daartoe in te schrijven via de aanmeldprocedure zoals deze door Profysic Education is vastgesteld, tenzij anders is aangegeven.

8.3 Tenzij anders is aangegeven, geschiedt de deelname aan een training of opleiding te allen tijde naargelang de volgorde van aanmelding.

8.4 Profysic Education verschaft de wederpartij nimmer de garantie dat de inschrijving door de wederpartij voor een specifieke training of opleiding ook daadwerkelijk leidt tot deelname hieraan. Ingeval deelname niet mogelijk blijkt zal Profysic Education ertoe zorgdragen dat de wederpartij op een ander tijdstip aan een gelijksoortige training of opleiding kan deelnemen.

9. Annulering c.q. wijziging Profysic Education

9.1 Profysic Education behoudt zich te allen tijde het recht voor om binnen een termijn van zeven dagen voor het plaatsvinden van een opleiding of training deze geheel of ten dele te annuleren ingeval het aantal deelnemers aan de training of opleiding naar de mening van Profysic Education ontoereikend is. Een dergelijke annulering is tevens mogelijk ingeval zich bijzondere omstandigheden voordoen als gevolg waarvan van Profysic Education niet kan worden verwacht dat de training of opleiding doorgang vindt.

9.2 Ingeval van een situatie zoals vermeld onder het vorige lid van dit artikel zal Profysic Education ertoe zorgdragen dat de wederpartij tijdig van de annulering op de hoogte wordt gesteld, evenwel zonder dat Profysic Education aansprakelijk kan worden gesteld voor enige (gevolg)schade die voor de wederpartij is opgetreden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Profysic Education. In een dergelijk geval zal Profysic Education het door de wederpartij reeds betaalde cursusgeld zo spoedig aan de wederpartij retourneren, tenzij in overleg met de wederpartij een nieuwe opleidingsdatum wordt vastgesteld.

9.3 Indien de omstandigheden naar de mening van Profysic Education daartoe nopen, kan Profysic Education wijzigingen doorvoeren in de groepsgrootte en in het aantal begeleidende trainers.

9.4 Profysic Education behoudt zich te allen tijde het recht voor om door haar ingeschakelde trainers/docenten die belast zijn met de uitvoering van de opleidingen voor de aanvang of ten tijde van opleiding of training te vervangen door andere trainers/docenten.

9.5 Afhankelijk van het niveau van de deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren te voorzien, kan de werkelijke duur van de opleiding of training korter of langer uitvallen dan Profysic Education voorhands had aangegeven.

9.6 Het staat Profysic Education te allen tijde vrij om een training of opleiding in een andere accommodatie dan voorzien te laten plaatsvinden. In een dergelijk geval zal Profysic Education de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen.

10. Annulering wederpartij

10.1 De wederpartij is te allen tijde gerechtigd om een overeengekomen training of opleiding te annuleren. Bij annulering van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de wederpartij is de wederpartij verplicht tot vergoeding van alle door Profysic Education gemaakte (on)kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Profysic Education wegens de niet uitvoering van de overeenkomst. De vergoeding is opgebouwd conform de navolgende staffel:

a) ingeval van annulering tot aan 4 weken voor de geplande startdatum van de training of opleiding is de wederpartij 50% van de offerteprijs verschuldigd;

b) ingeval van annulering binnen de periode van 4 tot 2 weken voor de geplande startdatum van de training of opleiding is hij 80% van de offerteprijs verschuldigd; en

c) ingeval van annulering binnen de periode van 2 weken voor de geplande startdatum van de training of opleiding is hij 100% van de offerteprijs verschuldigd.

Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Profysic Education om volledige schadevergoeding van de wederpartij te verlangen.

10.2 Het door Profysic Education aan de wederpartij te restitueren bedrag zal zij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen na het tijdstip van annulering aan de wederpartij terugbetalen door overboeking van het betreffend bedrag.

11. Prijzen

11.1 Tenzij anders aangegeven, omvatten de door Profysic Education gehanteerde prijzen tevens de kosten van de gebruikte trainings- en cursusmaterialen, het honorarium van de trainer (waaronder mede begrepen diens voorbereiding en coördinatie) en de door deze te maken reis- en verblijfkosten. In overleg met de wederpartij worden lesruimten danwel andere trainingsfaciliteiten aan Profysic Education kosteloos beschikbaar gesteld. Ingeval van zogeheten open trainingen, voor het gebruik waarvan huurgelden verschuldigd zijn, berekent Profysic Education een overeenkomstige vergoeding door aan de wederpartij.

11.2 Alle door Profysic Education in aanbiedingen en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en gelden exclusief omzetbelasting, tenzij door Profysic Education anders is aangegeven en/of overeengekomen. Profysic Education is gerechtigd elke wijziging van het Btw-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

11.3 Profysic Education behoudt zich te allen tijde het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen tussentijds te wijzigen, zulks met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Ingeval een aangekondigde prijsverhoging mede van toepassing is op een lopende overeenkomst heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van de tariefsverhoging het recht om de betreffende overeenkomst schriftelijk op te zeggen, mits de prijsverhoging de aanvankelijk overeengekomen prijs met meer dan 10% overstijgt.

12. Zekerheidsstelling

12.1 Profysic Education is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze hetzij de overeengekomen tegenprestatie(s) vooruitbetaalt, hetzij dat deze een in het bancaire verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt (zoals een onherroepelijke bankgarantie) voor de nakoming van al hetgeen Profysic Education van de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst of uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

12.2 Indien de wederpartij niet de verlangde vooruitbetaling of zekerheid voldoet respectievelijk verstrekt heeft Profysic Education het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd diens recht schadevergoeding te vorderen.

13. Betaling

13.1 De vergoeding van de door haar verrichte dienstverlening berekent Profysic Education aan de wederpartij via facturering, tenzij anders overeengekomen. Ingeval Profysic Education een factuur aan de wederpartij toezendt dient betaling van het betreffend factuurbedrag uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Facturen zendt Profysic Education telkenmale voorafgaand aan de betreffende training of opleiding, tenzij anders overeengekomen.

13.2 Betaling door de wederpartij geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Fouten van geringe aard in het cursusmateriaal of andere door Profysic Education vervaardigde werken kunnen nimmer reden zijn voor betalingsweigering of wijziging van de overeengekomen prijs.

13.3 Ingeval de wederpartij in gebreke blijft om binnen de vastgestelde termijn aan Profysic Education te voldoen hetgeen hij aan haar verschuldigd is, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Profysic Education vereist is. In dat geval is de wederpartij aan Profysic Education vanaf de datum van verzuim de wettelijke handelsrente verschuldigd. Ingeval de wederpartij een particulier betreft wordt uitgegaan van de wettelijke rente.

13.4 Door de wederpartij verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.5 Profysic Education is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de wederpartij. Profysic Education is gerechtigd haar vordering terzake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de wederpartij, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met de omzetbelasting, zulks met een minimum van € 250,- vermeerderd met de omzetbelasting. Betreft de wederpartij een particulier dan zal Profysic Education de wederpartij een termijn van 14 dagen stellen waarbinnen de wederpartij alsnog de betaling dient te verrichten, waarbij de wederpartij erop gewezen zal worden dat bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn buitengerechtelijke incassokosten aan hem berekend zullen worden. Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten zal alsdan voor wat betreft de hoogte ervan worden uitgegaan van de Staffels zoals vervat in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

13.6 Profysic Education is gerechtigd haar dienstverlening uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot het moment waarop de wederpartij zorg zal hebben gedragen voor de aflossing van al hetgeen hij aan Profysic Education verschuldigd is.

13.7 De niet-betaling van enig factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat onmiddellijk alle vorderingen van Profysic Education op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar worden (waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vorderingen die op dat moment nog niet opeisbaar zouden zijn) zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing, dan wel ingebrekestelling van de zijde van Profysic Education vereist is.

14. Klachten

14.1 Ingeval van klachten over de dienstverlening van Profysic Education dient de wederpartij zich te wenden tot Profysic Education en dit binnen een periode van 8 dagen na het tijdstip van ontstaan van de betreffende klacht. Na kennisneming van de klacht zal Profysic Education uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen de klacht inhoudelijk in behandeling nemen. De klacht zal door Profysic Education tevens worden geregistreerd en ter latere raadpleging worden bewaard. Profysic Education garandeert dat de klacht van de wederpartij te allen tijde vertrouwelijk behandeld zal worden.

14.2 Ingeval de wederpartij zich niet kan verenigen met de wijze waarop de klacht ingevolge het bepaalde in lid 1 in behandeling is genomen c.q. is afgewikkeld, dan staat het de wederpartij te allen tijde vrij om zich te wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie waarin door Profysic Education is voorzien. In een dergelijk geval dient de wederpartij de door Profysic Education ontwikkelde klachtenprocedure te volgen. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor Profysic Education, waarbij Profysic Education het oordeel van de klachtencommissie binnen afzienbare tijd opvolgt.

14.3 De klachtenprocedure is voor de wederpartij te allen tijde te raadplegen via de website van Profysic Education en bovendien wordt een schriftelijk exemplaar ervan op verzoek kosteloos aan de wederpartij ter beschikking gesteld.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Profysic Education aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade die tijdens het plaatsvinden van een training of opleiding aan (persoonlijke) eigendommen van de wederpartij plaatsvindt.

15.2 Al het door Profysic Education ontwikkelde en/of samengestelde cursusmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een training of opleiding, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Niettemin kan Profysic Education op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Profysic Education aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen door en/of beslissingen van de wederpartij, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

15.3 Tijdens een training of opleiding worden door Profysic Education geregeld praktische adviezen, ideeën en/of mogelijke oplossingen voor (problemen in) de praktijk aangereikt. Hoewel het aanreiken hiervan op zo zorgvuldig mogelijke wijze geschiedt, kan Profysic Education op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze adviezen. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen door en/of beslissingen van de deelnemer die gebaseerd zijn op bedoelde adviezen. Profysic Education is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte adviezen en gegevens aan de wederpartij, behalve in geval van grove schuld of opzet aan haar zijde.

15.4 Profysic Education kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor opgetreden schade in welke vorm en op welke wijze dan ook als gevolg van enig(e) feit of gebeurtenis die door toedoen van de wederpartij in of nabij de trainingsaccommodatie heeft plaatsgevonden. Iedere handeling van de wederpartij geschiedt derhalve te allen tijde voor eigen rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart Profysic Education voor iedere mogelijke aansprakelijkstelling door derden in dit kader. Het voorgaande geldt tevens indien enig ander persoon dan de wederpartij op enigerlei schade ondervindt door toedoen van de wederpartij.

15.5 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Profysic Education of degenen die door Profysic Education zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door Profysic Education geleverde zaken bij de wederpartij of derden uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.

15.6 Ingeval van aansprakelijkheid aan de zijde van Profysic Education komt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking, waartegen Profysic Education is verzekerd.

15.7 De vergoeding waartoe Profysic Education uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de door Profysic Education verrichte werkzaamheden die aan de aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk ten grondslag liggen. Ingeval van een periodieke betalingsverplichting aan de zijde van de wederpartij zal een dergelijke vergoeding niet meer bedragen dan de door de wederpartij verschuldigde vergoeding met betrekking tot (maximaal) één maand.

15.8 Profysic Education is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de wederpartij op het moment waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Profysic Education. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Profysic Education zelve bij uitvoering van de overeenkomst, waaronder niet begrepen haar niet-leidinggevende ondergeschikten.

15.9 Indien de wederpartij niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de wederpartij ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de o pleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

16. Rechtsverwerking

16.1 De wederpartij dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Profysic Education te melden. Schade die niet binnen deze termijn door de wederpartij is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.

16.2 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de wederpartij jegens Profysic Education ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de wederpartij op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

17. Eigendomsvoorbehoud

17.1 Alle door Profysic Education aan de wederpartij geleverde zaken – waaronder mede doch niet uitsluitend dient te worden verstaan door haar aan de wederpartij ter beschikking gesteld cursusmateriaal – blijven eigendom van Profysic Education totdat de wederpartij heeft voldaan aan al haar verplichtingen ten opzichte van Profysic Education.

18. Industriële en intellectuele eigendom

18.1 Alle rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot de van Profysic Education afkomstige dan wel door haar ontwikkelde of beschikbaar gestelde werken worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Profysic Education, ongeacht het aandeel van de wederpartij of van door hem ingeschakelde derden (waaronder begrepen eigen personeel van Profysic Education) in de totstandkoming daarvan. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Profysic Education voorbehouden. Het is de wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door Profysic Education beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

18.2 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Profysic Education vervaardigde cursusmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een training of opleiding berust bij Profysic Education, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

18.3 Deelnemers mogen al het door Profysic Education vervaardigde en/of ter beschikking gestelde cursusmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Profysic Education is het niet toegestaan om:

  • cursusmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, op welke wijze dan ook.
  • cursusmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

19. Geheimhouding en privacy

191 Profysic Education , haar personeel en/of voor Profysic Education werkzame personen zullen de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De wederpartij zal het bestaan, de aard en de inhoud van de met Profysic Education gesloten overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van Profysic Education geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Profysic Education .

19.2 Profysic Education verwerkt de door de wederpartij verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Profysic Education . De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Profysic Education.

20. Opschorting en ontbinding

20.1 Profysic Education heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn ingeval van faillissement van de wederpartij, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij.

21. Toepasselijk recht en forumkeuze

21.1 Alle geschillen met betrekking tot de door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank die op basis van de vestigingsplaats van Profysic Education bevoegd is.

21.2 Op alle door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn of daarmee samenhangen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.